+31 (0)40-41 00 120      rsz shutterstock 15129457 rsz shutterstock 105334343 1

Privacyverklaring

Guesthouse Wonen & Slapen Eindhoven, gevestigd aan Tongelresestraat 496, 5641 AX Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.wonenslapeneindhoven.nl
Tongelresestraat 496, 5641 AX Eindhoven, tel +31 40 4100120

Dhr. N. Walther is de Functionaris Gegevensbescherming van Guesthouse Wonen & Slapen Eindhoven. Hij is te bereiken via guesthouse@sw2vg.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Guesthouse Wonen & Slapen Eindhoven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via guesthouse@sw2vg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Guesthouse Wonen & Slapen Eindhoven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Guesthouse Wonen & Slapen Eindhoven neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Guesthouse Wonen & Slapen Eindhoven) tussen zit. Guesthouse Wonen & Slapen Eindhoven gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: SiteMinder Channel Manager. Deze software wordt gebruikt om reserveringen en/of boekingen van OTA’s vice versa automatisch te verwerken in de reserveringsprogramma’s. Op deze manier kunnen gasten online direct reserveren en worden kamers direct geboekt zonder te hoeven wachten op een bevestiging of tussenkomst van medewerkers van Guesthouse Wonen & Slapen Eindhoven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Guesthouse Wonen & Slapen Eindhoven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > 3 jaar > inzicht boekingen, communicatie (terugkerende) gasten
Adresgegevens > 3 jaar > inzicht boekingen, communicatie (terugkerende) gasten
Telefoonnummer > 3 jaar > inzicht boekingen, communicatie (terugkerende) gasten
E-mailadres > 3 jaar > inzicht boekingen, communicatie (terugkerende) gasten

Delen van persoonsgegevens met derden

Guesthouse Wonen & Slapen Eindhoven verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Guesthouse Wonen & Slapen Eindhoven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Guesthouse Wonen & Slapen Eindhoven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Guesthouse Wonen & Slapen Eindhoven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar guesthouse@sw2vg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Guesthouse Wonen & Slapen Eindhoven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Guesthouse Wonen & Slapen Eindhoven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via guesthouse@sw2vg.nl.